Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”

Piąte posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego (WKMS) Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska, które odbyło się 6 maja 2010 w Mariampolu (Litwa), zatwierdziło pozytywnie wniosek złożony przez Ełckie Centrum Kultury pt. Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”, w ramach Priorytetu 1 Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego.

Partnerzy Projektu: Ełckie Centrum Kultury – partner wiodący, Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie, Miasto Ełk, Miasto Olita. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa amfiteatry w miastach partnerskich. Projekt zakłada stworzenie warunków infrastrukturalnych w miastach partnerskich zgodnych ze standardami Unii Europejskiej, które wspierałyby rozwój współpracy transgranicznej w zakresie kultury, turystyki i zrównoważonego rozwoju po obu stronach granicy oraz zasobów i ofert kulturalnych instytucji upowszechniania kultury w obszarze transgranicznym. W ramach projektu wydana zostanie publikacja „Katalog Kultury Transgranicznej”, która będzie swego rodzaju przewodnikiem po wspólnej ofercie turystyczno-kulturalnej partnerskich regionów.

1 października 2010 r. Ełckie Centrum Kultury rozpoczęło realizację projektu pt Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”. Projekt wdrażany będzie przez 27 miesięcy w partnerstwie z Centrum Kultury i Komunikacji w Olicie, Miastem Ełk i Miastem Olita.

Całkowita wartość projektu: 2.847.746,44
Wsparcie z EFRR: 2.420.584,46
Udział partnerów: 427.161,98

W ramach projektu za Ełckim Centrum Kultury powstanie amfiteatr z widownią na 1367 miejsc siedzących. Nowopowstała budowla będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W projekcie technicznym przewidziana jest bowiem platforma, umożliwiająca korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zapewniono także wejście z poziomu terenu i dostęp do wszystkich kondygnacji użytkowych obiektów kubaturowych, przeznaczonych dla widzów i artystów, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy dojeździe do budynku i na terenie posesji ECK. Również toalety zostaną dostosowane do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pierwsze prace budowlane rozpoczną się w kwietniu 2011 roku. W ramach projektu przewidziane są roboty: rozbiórkowe, ziemne, betoniarskie, murarskie, tynkarskie i wykończeniowe. Budynek amfiteatru wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje wykonanie nowych instalacji, tj.: elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodnej. Scenę amfiteatru stanowią dwie ramy ustawione do siebie kątowo. Nad sceną od strony widowni przewidziano dodatkowe zadaszenie o konstrukcji stalowej, umożliwiające montaż dodatkowego oświetlenia. Pod sceną zostały zlokalizowane pomieszczenia, mieszczące kasę, garderoby i wnętrza sanitarne.

Zapraszamy na Konwencję Kultury Transgranicznej w dniu 21 stycznia o godz. 11:00 w Ełckim Centrum Kultury.

W toku realizacji projektu przewidziana jest Konwencja Kultury Transgranicznej, która odbędzie się w Ełku w dniu 21.01.2011 r o godz. 11:00.

Głównym celem tego spotkania będzie prezentacja założeń do opracowania Katalogu Kultury Transgranicznej, instytucjom szerzącym kulturę i instytucjom związanym z turystyką. Wspólnie opracowany katalog będzie zawierał miejsca, w których jest szerzona kultura i miejsca ciekawe pod względem turystycznym, które warte będą do wskazania potencjalnym odbiorcom Katalogu w kraju i za granicą. Publikacja zostanie wydana w nakładzie 10.000 sztuk, w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim. Rozprowadzana będzie bezpłatnie w Polsce i na Litwie. Każda z instytucji, która zgłosi swoje uczestnictwo otrzyma bezpłatnie kilkadziesiąt egzemplarzy. Ponadto każdy egzemplarz będzie zawierał dodatek w postaci płyty DVD.  Katalog będzie zatem wspaniałą reklamą i promocją Państwa instytucji. Zainteresowane podmioty prosimy o potwierdzenia uczestnictwa w terminie do dnia 14.01.2011 r. na adres: Ełckie Centrum Kultury w Ełku ul. Wojska Polskiego 47 19-300 Ełk lub na e-mail: jolanta.skulimowska@eck.elk.pl.

Projekt Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej „Scena na granicy”


jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej szczegółów na stronie internetowej projektu.