Praca

Ełckie Centrum Kultury

ogłasza nabór na stanowisko

kierownik Działu Edukacji Kulturalnej – Szkoły Artystycznej” 

 

  1. Stanowisko: kierownik Działu Edukacji Kulturalnej – Szkoły Artystycznej
  2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

A) zakres obowiązków:

a) organizowanie pracy podległych pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i regulacji wewnętrznych, w szczególności w zakresie: dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż.; sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności działu;

b) planowanie, organizowanie i koordynowanie: oferty działań edukacyjnych, obsługi uczestników zajęć oraz organizacji wydarzeń;

c) planowanie, koordynacja i realizacja wydarzeń kulturalnych: koncertów, wystaw, spotkań autorskich, festynów, obchodów świąt państwowych i innych;

d) przygotowanie scenariuszy i kosztorysów przedsięwzięć oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją;

e) prognozowanie działalności kulturalnej, planowanie działalności Działu Edukacji Kulturalnej Szkoły Artystycznej oraz zrewitalizowanej Hali Bokserskiej im. L. Błażyńskiego, opracowywanie rocznego kalendarza wydarzeń;

f) współpraca z instytucjami partnerskimi, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie dot. realizacji zadań statutowych;

g) pozyskiwanie dodatkowych środków na organizację przedsięwzięć;

h) analiza merytoryczna umów z artystami, agencjami artystycznymi oraz podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez; opracowywanie projektów umów we współpracy z radcą prawnym;

i) monitorowanie potrzeb klientów;

j) nadzór i koordynacja działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie działalności Działu Edukacji Kulturalnej Szkoły Artystycznej;

 

B) wymagania:

a) wykształcenie wyższe;

b) praktyczną znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet);

c) kreatywność i dyspozycyjność;

d) doświadczenie w zakresie kierowania zespołem osób;

e) dobra organizacja pracy i terminowość;

f) umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne i interpersonalne;

 

C) mile widziane:

a) znajomość języka obcego;

b) doświadczenie pracy w instytucji kultury;

c) doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub artystycznych;

 

D) oferujemy:

a) umowę o pracę na pełen etat;

b) pracę w kreatywnym i dynamicznym środowisku;

c) możliwość rozwoju.

 

Termin nadsyłania aplikacji:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje) należy składać w terminie do 25 września 2023 roku do godz. 15:50 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej – Szkoły Artystycznej”:

1) osobiście w sekretariacie Ełckiego Centrum Kultury pok. nr 30, lub

2) pocztą tradycyjną na adres – Ełckie Centrum Kultury 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47.

 

 

Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

/-/ Aneta Werla

 

Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny i cv zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Działu Edukacji Kulturalnej – Szkoły Artystycznej oraz zrewitalizowanej Hali bokserskiej im. L. Błażyńskiego przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku na lata 2024-2025;

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

4) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 2) do 3) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

  • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk przez okres najbliższych 12 miesięcy.
  • Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

 

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy