Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ełckiego Centrum Kultury w Ełku

Ełckie Centrum Kultury w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Ełckiego Centrum Kultury.

Data publikacji strony internetowej: 03-11-2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-07-2019

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej. Zgodność została oceniona na 78,6%.

 • Na stronie internetowej została wyłączona widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony,
 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,
 • Są takie elementy formularza, które nie mają etykiety,
 • Na stronie są linki, które nie zawierają treści,
 • W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści,
 • Przeładowanie serwisu nie jest anonsowane,
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk.
Telefon: +48 87 621 52 50,
Email: sekretariat@eck.elk.pl
lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ełckie Centrum Kultury ul. Wojska Polskiego 47,19-300 Ełk.
Główne wejście do budynku w pełni dostępne, z możliwością otwarcia dodatkowego skrzydła drzwi. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest Parter i Piętro. W budynku jest winda. Przed budynkiem są wyznaczone  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 Szkoła Artystyczna, ul. Armii Krajowej 21, 19- 300 Ełk
Główne wejście do budynku w pełni dostępne, z możliwością otwarcia dodatkowego skrzydła drzwi. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest Parter, 1 Piętro, 2 Piętro i 3 Piętro. W budynku jest winda. Przed budynkiem są wyznaczone  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Aplikacje mobilne

Ełckie Centrum Kultury nie  udostępnia aplikacji mobilnej