Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Ozersk, Stare Juchy

Ełckie Centrum Kultury od dnia 1 lipca 2021 roku rozpoczęło realizację projektu pn.: „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Ozersk, Stare Juchy”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie PLRU.01.01.00-28-0036/18-00, Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału turystycznego i kulturalnego Ełku, Starych Juch i Ozierska, poprzez stworzenie transgranicznej infrastruktury turystycznej oraz wykorzystanie i promocję walorów środowiskowych partnerów.

Okres trwania projektu wynosi 24 miesiące (01.07.2021 r. – 30.06.2023 r.)

Partnerem Wiodącym projektu jest Miasto Ełk, a Partnerami Ełckie Centrum Kultury, Gmina Stare Juchy, Administracja Miasta Ozersk z Obwodu Kaliningradzkiego.

W ramach działania inwestycyjnego zmodernizowana będzie scena i audytorium w Ełckim Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia.

Zaplanowane są dwie wymiany dzieci i młodzieży w Ełku, Ozersku i Starych Juchach, a także trzy wydarzenia kulturalne – Festiwal Kultury w Ełku, Festiwal Letni w Ozersku, Festiwal Jaćwingów w Starych Juchach.

Projekt będzie promowany w mediach, za pomocą plakatów i tablic informacyjnych.

Całkowity budżet projektu: 1 730 873,23 EUR

Wartość dofinansowania projektu: 1 557 785,90 EUR

w tym:

Całkowita wartość działań Ełckiego Centrum Kultury: 273 273,71 EUR (10% wkładu własnego: 27 327,37 EUR, 90% dofinansowania: 245 946,34 EUR).

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Niniejsza strona informacyjna została stworzona i prowadzona jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014–2020.

Za jej treść odpowiada wyłącznie Ełckie Centrum Kultury i w żadnym wypadku nie może być traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.