Konkurs plastyczny Mikołajowe obrazki

Mikołajowe obrazki Konkurs plastyczny

18
-
28
lis
2022
Ełckie Centrum Kultury
,
Wstęp wolny

KONKURS PLASTYCZNY „MIKOŁAJOWE OBRAZKI” 2022

 

Jak co roku zapraszamy wszystkie dzieci z Ełku i okolic w wieku od 3 do 9 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Mikołajowe obrazki”!

Tegoroczny temat prac to: „Pojazd Świętego Mikołaja”.

Prace konkursowe można składać w godzinach pracy Ełckiego Centrum Kultury do 28 listopada 2022r. do specjalnie przygotowanej skrzynki, która znajduje w holu wejściowym Ełckiego Centrum Kultury.

 

 

 

 

Regulamin

 

 1. Organizatorem konkursu jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, tel. 87 621 80 00.
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z Ełku i okolic w wieku od 3 do 9 lat.
 3. Każdy z uczestników konkursu wykonuje samodzielnie jedną pracę związaną z tematem w formacie A4 w dowolnej, płaskiej technice plastycznej z użyciem kredek lub farb. Prace przestrzenne oraz niezwiązane z tematem zostaną odrzucone.
 4. Temat prac: Pojazd Świętego Mikołaja.
 5. Prace należy składać do specjalnie oznaczonej skrzynki znajdującej się w holu głównym w godzinach pracy Ełckiego Centrum Kultury, do dnia 28 listopada 2022 r.
 6. Złożone prace zostaną podzielone i ocenione w trzech kategoriach wiekowych: 3‑4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat.
 7. Jury złożone z przynajmniej trzech osób wybierze łącznie maksymalnie 40 najlepszych prac.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz z przekazaniem praw autorskich na rzecz Ełckiego Centrum Kultury.
 9. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 3 grudnia 2022r podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Informacje o dacie i miejscu prezentacji nagrodzonych prac podane zostaną na stronie www.eck.elk.pl.
 10. Prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 11. Każda praca musi zawierać na odwrocie metryczkę wg wzoru poniżej, wypełnioną czytelnie drukowanymi literami:

 

 • imię i nazwisko autora pracy
 • wiek
 • przedszkole/ szkoła nr
 • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/rodzica
 • kontakt do nauczyciela/opiekuna/rodzica: (telefon i adres e-mail)
 • dopisek: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego z cyklu „ Mikołajowe obrazki” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000.)”
 • podpis opiekuna/rodzica

 

12. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 19 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47 Telefon: tel. +48 87 621 52 50,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować pod adresem mailowym iod@rodo.elk.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Państwa dane osobowe możemy przekazywać:
  • osobom upoważnionym przez nas: naszym pracownikom, współpracownikom którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą żądać przekazywania danych.
  • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa i interesu prawnego Administratora.
 4. Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Każdemu, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

Regulamin Mikołajkowe obrazki