Święto Miodu 2023 – zbieramy zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy

do składania zgłoszeń wszystkich Pszczelarzy oraz Sprzedawców miodu i wyrobów pszczelarskich

na Święto Miodu 2023r.

 

Regulamin Wystawców Święta Miodu

Karta Zgłoszenia Wystawcy – Święto Miodu

 

Regulamin

Wystawców Święta Miodu

Ełk, 16 września 2023

 1. Święto Miodu, zwane w dalszej części Regulaminu „Wydarzeniem” odbędzie się 16 września 2023r. w Ełku od godz. 09:00 do 18:00.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest Ełckie Centrum Kultury. Osobą odpowiedzialną za organizację jest p. Joanna Łapszys – kierownik działu Programowo- Organizacyjnego, tel. 724 222 422, e ‑ mail: lapszys@eck.elk.pl.
 3. Wydarzenie odbywa się wspólnie z VI Festynem Łowieckim „Ełkowisko”, którego organizatorem są Koła Łowieckie Powiatu Ełckiego oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach – Osobą odpowiedzialną za organizację jest Pan Kazimierz Raczyński.
 4. Miejscem odbywania się Wydarzenia jest Plac Jana Pawła II w Ełku.
 5. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba wyznaczona przez Organizatora.
 6. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Wydarzenia możliwe jest tylko poza terenem Wydarzenia – we wskazanym miejscu.
 7. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez osobę wyznaczoną przez Organizatora w dniu Wydarzenia.
 8. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię wystawowo-handlową o wymiarach maksymalnych 3 metry długości i 2 metry szerokości. Organizator nie zapewnia stołów, krzeseł, namiotów, dostępu do prądu.
 9. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniu 16 września w godz. od 8:00 do 9:00.
 10. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej przy drogach dojazdowych organizacji ruchu.
 11. Organizator przyjmuje zgłoszenia jedynie od pszczelarzy i sprzedawców miodu i wyrobów pszczelarskich.
 12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia. Wystawcy mają obowiązek posiadać zgodę na sprzedaż bezpośrednią
 13. Podczas trwania Wydarzenia i po jego zakończeniu, Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości w obrębie swojego stanowiska handlowego pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń oraz do przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego.
 14. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Wydarzeniu rozstrzyga Organizator.
 15. Osoby zainteresowane udziałem w Wydarzeniu, w charakterze Wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl oraz w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, pokój 7.
 16. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia) na adres: ewa.ziomek@eck.elk.pl lub w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47, pokój 7) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Ewa Ziomek. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2023 roku.
 17. O udziale w Wydarzeniu decyduje poprawność wypełnionego zgłoszenia oraz spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu. O wpisaniu na listę uczestników Wydarzenia zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, SMSem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 18. Wystawcy mają obowiązek zapoznać się i stosować się do punktów i zaleceń zarówno regulaminu Wystawców (dostępnego na stronie eck.elk.pl oraz w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, pokój 7), jak i bieżącymi, obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi (www.gov.pl).
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Wydarzenia.
 21. Dostarczając Kartę Zgłoszenia Wystawcy do siedziby ECK, Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji Święta Miodu oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Wydarzenia na zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Wydarzenia. Wystawcy przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wystawca zgadza się na fotografowanie oraz publikowanie zdjęć mogących zawierać artykuły przeznaczone do sprzedaży oraz jego wizerunek.