XIV FESTIWAL PIOSENKI i PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

XIV FESTIWAL PIOSENKI i PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Ełk, 3, 10 listopada 2021 r.

 

I. ORGANIZATOR:

Ełckie Centrum Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21
19-300 EŁK
tel. 087 520 00 48
e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl

II. CELE:

1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
2. Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród młodzieży przez uczestnictwo w konkursie.
3. Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.
4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.
5. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
6. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

III. TERMIN i MIEJSCE FESTIWALU

1. KONKURS – 3 listopada 2021 r. (od godz. 9.00 – godziny konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń)
2. KONCERT FINAŁOWY – 10 listopada 2021 r. (środa), godz. 17.00
3. Miejsce – Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 EŁK

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści (występuje jedna osoba), zespoły (występuje maksymalnie pięć osób), chóry (powyżej pięciu osób) z miasta Ełku i terenu Powiatu Ełckiego
2. Uczestnicy festiwalu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
– dzieci do lat 6
– szkoły podstawowe, klasy I – III
– szkoły podstawowe, klasy IV – VI
– szkoły podstawowe, klasy VII – VIII
– szkoły ponadpodstawowe
– dorośli powyżej 25 lat
W przypadku zespołów ( 5 osób) i chórów, o przydziale do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).
3. Przedszkole/szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę uczestników w drodze wewnętrznych eliminacji, nie więcej jednak niż 2 wykonawców w każdej kategorii wiekowej (zgodnej z regulaminem).
4. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
5. Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu i innych przeglądach organizowanych przez ECK.
6. Uczestnik na scenie może zaprezentować się tylko raz.
7. Wykonawca może śpiewać a’cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian – akompaniator nie jest oceniany przez jury), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD.
8. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć na adres organizatora do 27.10.2021 r.  (środa) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej,
ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. W przypadku zespołów należy wypisać imiona i nazwiska osób występujących na scenie.

Karta zgłoszenia

Regulamin