Karta zgłoszenia i regulamin Złota Nutka 2019

Złota Nutka 2019 Karta zgłoszenia i regulamin

Karta głoszenia i regulamin Festiwalu piosenki dziecięcej Złota Nutka 2019
Zapraszamy!

30
kwi
2019
-
17
maj
2019
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,

REGULAMIN

XXV Festiwalu Piosenki Dziecięcej
ZŁOTA NUTKA 2019

I. ORGANIZATOR
Ełckie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 21
19-300 EŁK
tel.( 87) 621-80-00
e-mail: sekretariat@eck.elk.pl

II. CELE
1. Promowanie młodych talentów i inspirowane do dalszych poszukiwań i doskonalenia
warsztatu.
2. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę.
3. Umożliwienie konfrontacji umiejętności wokalnych.
4. Kształtowanie właściwych postaw odbiorców sztuki – rozwijanie umiejętności wspólnego słuchania w grupie.
5. Rozśpiewanie i wspólna zabawa.

III. TERMIN, MIEJSCE, ZASIĘG
17 maja 2019 (piątek) – ostateczna data przyjm
2. Uczestnicy konkursu wystąpią zgodnie z podziałem na grupy:
a) wiekowe:
– przedszkola 4-6 lat
– szkoły podstawowe klasy I-III
– szkoły podstawowe klasy IV-VI
– szkoły podstawowe klasy VII, VIII i gimnazja
b) wykonawcze: – soliści – zespoły wokalne (maksymalnie od 3 do 6 osób)
3. Solistom nie mogą towarzyszyć grupy wokalne. Jeden uczestnik, bez względu na to, czy występuje, jako solista, czy zespół wokalny, może zaprezentować się na scenie tylko jeden raz.
4. Uczestnicy przygotowują jeden utwór wykonywany z pół playbackiem lub przy akompaniamencie nie więcej niż dwóch instrumentów.
5. Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu.
6. W przeglądzie wokalista może wystąpić tylko w jednej prezentacji wykonawczej.
8. Teksty utworów muszą być w języku polskim.
9. Podstawą zgłoszenia jest dostarczenie karty na adres e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl lub osobiście do sekretariatu Szkoły Artystycznej Działu Edukacji Kulturalnej Ełckiego
Centrum Kultury ul. Armii Krajowej 21 tel. (87-520-00-48; 726-333-200) w
nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019 roku.
10. Przedszkole/Szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę laureatów w drodze
wewnętrznych eliminacji:
– przedszkole – nie więcej niż 3 zgłoszenia w każdej kategorii (2 solistów i 1 zespół),
– szkoły – do 14 oddziałów – 2 zgłoszenia w każdej kategorii,
– powyżej 14 oddziałów – 3 zgłoszenia w każdej kategorii.
11. Zgłoszeń uczestników mogą dokonywać tylko placówki oświatowe.
12. Zgłoszenie uczestników na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

V. JURY i NAGRODY
1. Jury Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” powołane przez organizatora, oceni:
poziom wykonywanych utworów przez osoby śpiewające, dykcję, intonację,
interpretację, dobór repertuaru do wieku oraz ogólny wyraz artystyczny.
2. Jury może przyznać nagrody:
– GRAND PRIX
– Złotej Nutki
– Srebrnej Nutki
– Brązowej Nutki
– Wyróżnienia
3. Uczestników Koncertu Laureatów wskazuje Jury.
4. Laureaci konkursu wystąpią podczas koncertu laureatów.
5. Werdykt Jury jest ostateczny.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizator.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnictwo w konkursie oznacza że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji i
dokumentowania konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie listy uczestników i
laureatów konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47,
Ełk, Więcej o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Przysługuje Ci w szczególności Prawo:
– żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

VII. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty
podróży oraz koszty ubezpieczenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku
wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Pliki do pobrania:

Online  sekretariat.szarte@eck.elk.pl lub osobiście do sekretariatu Szkoły Artystycznej Działu Edukacji Kulturalnej Ełckiego
Centrum Kultury ul. Armii Krajowej 21 tel. (87-520-00-48; 726-333-200)

w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019 roku.

Patronat Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza