XII FESTIWAL PIOSENKI i PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ KONCERT FINAŁOWY

KONCERT FINAŁOWY XII FESTIWAL PIOSENKI i PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

12
lis
2019
Ełckie Centrum Kultury
17:00
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,
Wstęp wolny

XII FESTIWAL PIOSENKI i PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
Ełk, 12 listopada 2019 r.

I. ORGANIZATOR:
Ełckie Centrum Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21
19-300 EŁK
tel. 087 520 00 48
e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl

II. CELE:
1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
2. Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród młodzieży przez uczestnictwo w konkursie.
3. Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.
4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.
5. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
6. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

III. TERMIN i MIEJSCE FESTIWALU
1. KONKURS – 4 listopada 2019 r. (od godz. 9.00 – Przewidywane godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii)
2. KONCERT FINAŁOWY – 12 listopada 2019 r., godz. 17.00  (lista laureatów).
3. Miejsce – Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 EŁK

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści (występuje jedna osoba), zespoły (występuje maksymalnie 7 osób), chóry (powyżej siedmiu osób) z miasta Ełku i terenu Powiatu Ełckiego
2. Uczestnicy festiwalu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
– dzieci do lat 6
– szkoły podstawowe, klasy I – III
– szkoły podstawowe, klasy IV – VI
– klasy VII – VIII
– szkoły ponadpodstawowe
– dorośli powyżej 25 lat
W przypadku zespołów (max 7 osób) i chórów, o przydziale do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).
3. Przedszkole/szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę uczestników w drodze wewnętrznych eliminacji, nie więcej jednak niż 2 wykonawców w każdej kategorii wiekowej (zgodnej z regulaminem).
4. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
5. Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu i innych przeglądach organizowanych przez ECK.
6. Uczestnik na scenie może zaprezentować się tylko raz.
7. Wykonawca może śpiewać a’cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian – akompaniator nie jest oceniany przez jury), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD lub pendrive
8. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć na adres organizatora do 25.10.2019 r. (piątek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. W przypadku zespołów należy wypisać imiona i nazwiska osób występujących na scenie.

VI. KRYTERIA OCENY:
1. Walory głosowe.
2. Dobór repertuaru.
3. Interpretacja piosenki i dykcja.
4. Poziom trudności wykonywanego utworu.
5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. JURY:
1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
VIII. NAGRODY:
1. Grand Prix Festiwalu, I, II, III miejsce otrzymują nagrody oraz dyplomy ufundowane przez organizatora.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnictwo w konkursie oznacza że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji i dokumentowania konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie listy uczestników i laureatów konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, Ełk, Więcej o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Przysługuje Ci w szczególności Prawo:
– żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

X. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
2. Organizator udostępni fortepian, zapewni nagłośnienie, odtwarzacze audio .
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
5. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Karta Zgłoszenia 2019

Regulamin – Festiwal_Piosenki_i_Piesni_Patriotycznej 2019