XI Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej Regulamin i karta zgłoszenia.

Regulamin i karta zgłoszenia. XI Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej

20
-
26
paź
2018
Ełckie Centrum Kultury / Szkoła Artystyczna
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury / Szkoła Artystyczna,
Wstęp wolny

REGULAMIN XI FESTIWALU PIOSENKI i PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ Ełk 5, 11 listopada 2018 r.

 1. ORGANIZATOR:
  Ełckie Centrum Kultury
  Dział Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna
  ul. Armii Krajowej 21
  19-300 EŁK
  tel. 087 520 00 48
  e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl
 2. CELE:
  1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
  2. Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród młodzieży przez uczestnictwo w konkursie.
  3. Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.
  4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.
  5. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
  6. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

III. TERMIN i MIEJSCE FESTIWALU
1. KONKURS – 5 listopada 2018 r. (od godz. 9.00 – godziny konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń)
2. Prezentacje laureatów i wręczenie nagród podczas miejskich obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości przed Urzędem Miasta od godz. 15.00 – 11 listopada 2018 r. W razie złych warunków atmosferycznych prezentacje mogą zostać odwołane lub przeniesione na inny termin – informacje na bieżąco na stronie www.eck.elk.pl.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
  1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści (występuje jedna osoba), zespoły (występuje maksymalnie pięć osób), chóry (powyżej pięciu osób) z miasta Ełku i terenu Powiatu Ełckiego
  2. Uczestnicy festiwalu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
  – dzieci do lat 6
  – szkoły podstawowe, klasy I – III
  – szkoły podstawowe, klasy IV – VI
  – klasy VII, VIII i gimnazja
  – szkoły ponadgimnazjalne
  – dorośli powyżej 25 lat
  W przypadku zespołów (max 5 osób) i chórów, o przydziale do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).
  3. Przedszkole/szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę uczestników w drodze wewnętrznych eliminacji, nie więcej jednak niż 2 wykonawców w każdej kategorii wiekowej (zgodnej z regulaminem).
 2. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
  5. Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu i innych przeglądach organizowanych przez ECK.
  6. Uczestnik na scenie może zaprezentować się tylko raz.
  7. Wykonawca może śpiewać a’cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian – akompaniator nie jest oceniany przez jury), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD.
  8. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć na adres organizatora do 26.10.2018 r. (piątek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej,
 • Armii Krajowej 21, pok. 11. W przypadku zespołów należy wypisać imiona i nazwiska osób występujących na scenie.VI. KRYTERIA OCENY:
  1. Walory głosowe.
  2. Dobór repertuaru.
  3. Interpretacja piosenki i dykcja.
  4. Poziom trudności wykonywanego utworu.
  5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. JURY:
1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
VIII. NAGRODY:
1. Grand Prix Festiwalu, I, II, III miejsce otrzymują nagrody oraz dyplomy ufundowane przez organizatora.

 1. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:
  1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
  2. Organizator udostępni fortepian, zapewni nagłośnienie, odtwarzacze audio CD.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
  4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
  5. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Do pobrania:
Regulamin – Festiwal_Piosenki_i_Piesni_Patriotycznej
Karta Zgłoszenia 2018 r.