Rocznica Bitwy Warszawskiej ,,Cud nad Wisłą''

,,Cud nad Wisłą'' Rocznica Bitwy Warszawskiej

Karta zgłoszenia i regulamin

30
lip
2018
-
13
sie
2018
Promenada przy ul. Pułaskiego
inna
Ełckie Centrum Kultury
Promenada przy ul. Pułaskiego,

Regulamin Pikniku Rodzinnego Ełk, 15 Sierpnia 2018

1. Piknik Rodzinny Ełk 2018, zwany w dalszej części Regulaminu „Piknikiem” odbędzie się 15 sierpnia 2018r. w Ełku od godz. 14:00 do 18:00.
2. Organizatorem Pikniku jest Ełckie Centrum Kultury. Osobą odpowiedzialną za organizację jest Justyna Iglicka – pracownik działu Programowo-Organizacyjnego, tel. 87 621 52 45, e- mail: justyna.iglicka@eck.elk.pl. 3. Miejscem odbywania się Pikniku jest skwer przy promenadzie, ul. Pułaskiego w Ełku.
4. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba odpowiedzialna za organizację Pikniku.
5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Pikniku możliwe jest tylko poza terenem wydarzenia- Pikniku.
6. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez Organizatora w dniu rozpoczęcia Pikniku.
7. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię wystawowo- handlową o wymiarach 3 metry długości i 2 metry szerokości.
8. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniu Pikniku w godz. od 09.00 do 14.00.
9. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej przy drogach dojazdowych organizacji ruchu.
10. Podczas Pikniku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi, przy czym artykuły spożywcze powinny spełniać wymogi sanitarne.
11. Handel odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i udostępnionych przez Organizatora.
12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
13. Stoiska oraz punkty gastronomiczno–handlowe powinny być wyposażone indywidualnie przez najmujących w podręczny sprzęt gaśniczy.
14. Ełckie Centrum Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:
– opłatę w wysokości 20 zł brutto za 1 stoisko; opłata ta musi zostać wniesiona nie później niż 13.08.2018r., na nr konta bankowego: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 z dopiskiem Piknik Rodzinny Ełk 15 Sierpnia 2018 i danymi Wystawcy.
15. Dostarczając Kartę Zgłoszenia Wystawcy do siedziby ECK, Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji Pikniku oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Pikniku na zlecenie
Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Pikniku. Wystawcy przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wystawca zgadza się na fotografowanie oraz publikowanie zdjęć mogących zawierać jego wizerunek.
16. Podczas trwania Pikniku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
17. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Pikniku rozstrzyga wyłącznie Organizator.
18. Osoby zainteresowane udziałem w Pikniku, w charakterze wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl oraz w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, pok. 7.
19. Zgłoszenie uczestnictwa w Pikniku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia) na adres justyna.iglicka@eck.elk.pl lub w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Justyna Iglicka.
20. O udziale w Pikniku decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników Pikniku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania miejsca na Pikniku jest przekazanie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata
21. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Pikniku uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z listy wystawców.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Pikniku.

Karta Zgłoszenia Wystawcy

Regulamin Pikniku Rodzinnego