Regionalne Święto Miodu Najlepsze ciasto z miodem

Najlepsze ciasto z miodem Regionalne Święto Miodu

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO NA NAJLEPSZE CIASTO Z MIODEM 15 WRZEŚNIA 2018 ROKU

15
wrz
2018
ECK
godz. 11:00
Ełckie Centrum Kultury
ECK,
Wstęp wolny

KARTA ZGŁOSZENIOWA NAJLEPSZE CIASTO Z MIODEM

REGULAMIN CIASTO Z MIODEM

 1. Konkurs kulinarny na najlepsze ciasto z miodem (zwany w dalszej części Konkursem) przygotowany jest przez Organizatora: Urząd Miasta w Ełku i Ełckie Centrum Kultury
 2. Konkurs odbędzie się 15 września 2018 roku podczas trwania imprezy Regionalne Święto Miodu Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.
 3. Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu na imprezę Regionalne Święto Miodu, 15 września 2018 do godz. 11, wypieku domowej produkcji spełniającego formę deseru (np. ciasto, ciastko), do którego produkcji został użyty miód. Do potrawy należy dołączyć kupon odcięty z Karty Zgłoszenia.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej, Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej
  do dnia 14 września 2018 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez dostarczenie do Ełckiego Centrum Kultury (do sekretariatu wypełnionej Karty Zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl lub w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19- 300 Ełk).  Wiadomość powinna zawierać dane osoby zgłaszającej chęć udziału w konkursie i nazwę wypieku. Odcięty od formularza  kupon należy okazać w dniu dostarczenia potraw na konkurs.

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik, akceptuje Regulamin w całości
  i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału
  w Konkursie.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby
  i podmioty.
 3. Dostarczając Kartę Zgłoszenia do siedziby ECK Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnik zgadza się na opublikowanie swoich danych osobowych (w przypadku zwycięstwa) oraz we wszystkich przypadkach na fotografowanie zgłoszonych wypieków.
 4. Niezależne jury wybierze jednego zwycięzcę konkursu oraz osobę wyróżnioną. Wynik jury jest ostateczny.
 5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia do udziału w konkursie jednego rodzaju potrawy.
 6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.
 7. Podczas finału konkursu w dniu 15 września 2018 r. oceny potraw dokona jury. Jury będzie przydzielało punkty przyznawane na zasadach opisanych w pkt. 15
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Kryteria oceny:

Estetyka: zachowanie proporcji, kolorystyka, wrażenie ogólne 0 – 10 p.

Smak 0 – 10 p.

Wykorzystanie miodu – 0 – 10 p.

 1. Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja wszystkich potraw.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.