Zbieramy zgłoszenia! Piknik Rodzinny 3 Maja

Piknik Rodzinny 3 Maja Zbieramy zgłoszenia!

13
-
28
kwi
2022
Park Muzyczny / teren za Amfiteatrem
Ełckie Centrum Kultury
Park Muzyczny / teren za Amfiteatrem,
Zgłoszenia / Płatne

Zapraszamy zainteresowanych Wystawców do składania zgłoszeń oraz aktywnego udziału w tegorocznym Pikniku Rodzinnym 3 Maja.

 

Regulamin

Piknik Rodzinny

3 Maja 2022

 

 1.  Piknik Rodzinny, zwany w dalszej części Regulaminu „Piknikiem” odbędzie się 3 maja 2022r. w Ełku w godz. 14:00 do 18:30.
 2. Organizatorem Pikniku jest Ełckie Centrum Kultury.
 3. Osobą odpowiedzialną za organizację jest pani Joanna Łapszys – kierownik działu Programowo-Organizacyjnego, tel. 724 222 422, e-mail: joanna.lapszys@eck.elk.pl.
 4. Miejscem odbywania się Pikniku jest Park Muzyczny oraz teren za Amfiteatrem Ełckiego Centrum Kultury (wejście: skrzyżowanie ulic Zamkowej i Nadjeziornej – przy Amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury)
 5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Pikniku możliwe jest tylko poza terenem Pikniku. Nie jest możliwe parkowanie na chodnikach przy terenie Parku Muzycznego oraz za Amfiteatrem Ełckiego Centrum Kultury.
 6. Każdemu Wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez Organizatora w dniu rozpoczęcia Pikniku. Ilość miejsc jest ograniczona.
 7. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię wystawowo – handlową o wymiarach maksymalnie 3 metry długości i 2 metry szerokości.
 8. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniu Pikniku w godz. od 12:00 do 14.00.
 9. Podczas Pikniku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi, przy czym artykuły spożywcze powinny spełniać wymogi sanitarne.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru stoisk dopuszczonych do sprzedaży artykułów podczas Pikniku. Stoiska z artykułami rękodzielniczymi, wspierające lokalnych artystów, rękodzielników oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz społeczności lokalnej, będą mieć pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca.
 11. Handel odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i udostępnionych przez Organizatora.
 12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
 13. Ełckie Centrum Kultury, od Wystawców, pobiera opłatę w wysokości 20 zł brutto za 1 stoisko; opłata ta musi zostać wniesiona nie później niż 28.04.2022r., na nr konta bankowego: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 z dopiskiem Piknik Rodzinny Ełk 3 Maja 2022 oraz  danymi Wystawcy.
 14. Podczas trwania Pikniku i po jego zakończeniu, Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości.
 15. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Pikniku rozstrzyga wyłącznie Organizator.
 16. Osoby zainteresowane udziałem w Pikniku, w charakterze Wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza Zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl i w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, pokój nr 7. oraz dokonanie opłaty i przesłanie jej potwierdzenia razem z formularzem zgłoszeniowym.
 17. Zgłoszenie uczestnictwa w Pikniku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia i potwierdzenie opłaty) na adres malgorzata.galczynska@eck.elk.pl lub w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury, pok. nr 7 (ul. Wojska Polskiego 47) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest pani Małgorzata Gałczyńska.
 18. O wpisaniu na listę Wystawców Pikniku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, po zakończeniu zbierania zgłoszeń.
 19. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty najpóźniej do dnia 28.04.2022r.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Pikniku.

KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin Piknik Rodzinny