Karta zgłoszenia i regulamin Piknik Rodzinny 3 Maja

Piknik Rodzinny 3 Maja Karta zgłoszenia i regulamin

Karta głoszenia i regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas imprez plenerowych.

03
maj
2018
Skwer przy promenadzie, ul. Pułaskiego w Ełku
Ełckie Centrum Kultury
Skwer przy promenadzie, ul. Pułaskiego w Ełku,

 Piknik Rodzinny w Ełku

Regulamin Pikniku Rodzinnego Ełk, 3 Maja 2018

1. Piknik Rodzinny Ełk 2018, zwanego w dalszej części Regulaminu „Piknikiem” odbędzie się 3 maja 2018r. w Ełku od godz. 15:00 do 18:30.
2. Organizatorem Pikniku jest Ełckie Centrum Kultury. Osobą odpowiedzialną za organizację jest p. Justyna Iglicka– pracownik działu Programowo- Organizacyjnego, tel. 87 621 80 00, e- mail: justyna.iglicka@eck.elk.pl.

3. Miejscem odbywania się Pikniku jest skwer przy promenadzie, ul. Pułaskiego w Ełku.
4. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba odpowiedzialna za organizację Pikniku.
5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Pikniku możliwe jest tylko poza terenem wydarzenia- Pikniku.
6. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez Organizatora w dniu rozpoczęcia Pikniku.
7. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię wystawowo- handlową o wymiarach 3 metry długości i 2 metry szerokości.
8. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniu Pikniku w godz. od 15.00 do 18.30.
9. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej przy drogach dojazdowych organizacji ruchu.
10. Podczas Pikniku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi, przy czym artykuły spożywcze powinny spełniać wymogi sanitarne.
11. Handel odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i udostępnionych przez Organizatora.
12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
13. Stoiska oraz punkty gastronomiczno– handlowe powinny być wyposażone, indywidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.
14. Ełcki Dom Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:
– opłatę w wysokości 20 zł brutto za 1 stoisko; opłata ta musi zostać wniesiona nie później niż 27.04.2018r., na nr konta bankowego: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 z dopiskiem Piknik Rodzinny Ełk 3 Maja 2018 i danymi Wystawcy.
15. Podczas trwania Pikniku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
16. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Pikniku rozstrzyga wyłącznie Organizator.
17. Osoby zainteresowane udziałem w Pikniku, w charakterze wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl oraz w Ełckim Centrum Kultury Ośrodku Kultur, ul. Wojska Polskiego 47, p. 7.
18. Zgłoszenie uczestnictwa w Pikniku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia) na adres justyna.iglicka@eck.elk.pl lub w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Justyna Iglicka.
19. O udziale w Pikniku decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników Pikniku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania miejsca na Pikniku jest przekazanie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata
20. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Pikniku uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z listy wystawców.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Pikniku.

 

Pliki do pobrania: