Karta zgłoszenia i regulamin Piknik Rodzinny 15 sierpnia

Piknik Rodzinny 15 sierpnia Karta zgłoszenia i regulamin

Karta głoszenia i regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas imprez plenerowych.

15
sie
2019
Skwer przy promenadzie, ul. Pułaskiego w Ełku
Ełckie Centrum Kultury
Skwer przy promenadzie, ul. Pułaskiego w Ełku,

Regulamin Pikniku Rodzinnego Ełk, 15 sierpnia 2019

 

 

 1. Piknik Rodzinny Ełk 2019, zwany w dalszej części Regulaminu „Piknikiem” odbędzie się 15 sierpnia 2019r. w Ełku od godz. 15:00 do 18:00.
 2. Organizatorem Pikniku jest Ełckie Centrum Kultury. Osobą odpowiedzialną za organizację jest p. Joanna Łapszys– kierownik działu Programowo- Organizacyjnego, tel. 87 621 52 45, e- mail: joanna.lapszys@eck.elk.pl.
 3. Miejscem odbywania się Pikniku jest skwer przy promenadzie, ul. Pułaskiego w Ełku.
 4. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba odpowiedzialna za organizację Pikniku.
 5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Pikniku możliwe jest tylko poza terenem wydarzenia- Pikniku.
 6. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez Organizatora w dniu rozpoczęcia Pikniku.
 7. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię wystawowo- handlową o wymiarach 3 metry długości i 2 metry szerokości.
 8. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniu Pikniku w godz. od 13.30 do 15.00.
 9. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącejprzy drogach dojazdowych organizacji ruchu.
 10. Podczas Pikniku dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi, przy czym artykuły spożywcze powinny spełniać wymogi sanitarne.
 11. Handel odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i udostępnionych przez Organizatora.
 12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
 13. Stoiska oraz punkty gastronomiczno– handlowe powinny być wyposażone, indywidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.
 14. Ełckie Centrum Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:

– opłatę w wysokości 20 zł bruttoza 1 stoisko; opłata ta musi zostać wniesiona nie później niż 12.08.2019r., na nr konta bankowego: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 z dopiskiem Piknik Rodzinny Ełk 15 Sierpnia 2019 i danymi Wystawcy.

 1. Podczas trwania Pikniku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
 2. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Pikniku rozstrzyga wyłącznie Organizator.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w Pikniku, w charakterze wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.ploraz w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, p. 7.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Pikniku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia)na adres marta.zgryza@eck.elk.pl lub w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Marta Zgryza.
 5. O udziale w Pikniku decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników Pikniku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania miejsca na Pikniku jest przekazanie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata
 6. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Pikniku uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z listy wystawców.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Pikniku.

 

Pliki do pobrania: