Karta zgłoszenia i Regulamin Piknik

Piknik Karta zgłoszenia i Regulamin

01
-
10
sie
2023
Skwer przy ul. Pułaskiego w Ełku
Ełckie Centrum Kultury
Skwer przy ul. Pułaskiego w Ełku,
Zgłoszenia

Zapraszamy do składania zgłoszeń na Piknik, który odbędzie się w dn. 15 sierpnia 2023r. na skwerze przy ul. Pułaskiego w Ełku.

 

 

Regulamin 

Wystawców Pikniku 

 

Ełk, 15 sierpnia 2023r.

 

 1. Piknik 2023, zwany w dalszej części Regulaminu „Piknikiem” odbędzie się 15 sierpnia 2023r. w Ełku od godz. 14:00 do 19:00.
 2. Organizatorem Pikniku jest Ełckie Centrum Kultury.
 3. Miejscem odbywania się Pikniku jest skwer przy ul. Pułaskiego w Ełku.
 4. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba odpowiedzialna za organizację Pikniku.
 5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Pikniku możliwe jest tylko poza terenem wydarzenia- Pikniku.
 6. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez Organizatora w dniu Pikniku.
 7. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię wystawowo-handlową o wymiarach 3 metry długości i 2 metry szerokości.
 8. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniu 15 sierpnia w godz. od 12:00 do 14:00.
 9. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej przy drogach dojazdowych organizacji ruchu.
 10. Podczas Pikniku dopuszcza się handel jedynie rękodziełem. Wyroby zwane rękodziełem powinny być wytworzone w sposób nieprzemysłowy przy użyciu tradycyjnych metod produkcji.
 11. Nie jest dozwolony handel artykułami spożywczymi i alkoholowymi.
 12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
 13. Stoiska oraz punkty handlowe powinny być wyposażone, indywidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.
 14. Podczas trwania Pikniku, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości w obrębie swojego stanowiska handlowego pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
 15. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Pikniku rozstrzyga wyłącznie Organizator.
 16. Osoby zainteresowane udziałem w Pikniku, w charakterze wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl oraz w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, pokój 7.
 17. Zgłoszenie uczestnictwa w Pikniku przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia) na adres: ewa.ziomek@eck.elk.pl lub w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47, pokój 7) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest Ewa Ziomek – pracownik działu Programowo-Organizacyjnego.
 18. O udziale w Pikniku decyduje poprawność wypełnionego zgłoszenia oraz spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu. O wpisaniu na listę uczestników Pikniku zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, SMSem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 19. Wystawcy mają obowiązek zapoznać się i stosować się do punktów i zaleceń zarówno regulaminu Pikniku (dostępnego na stronie eck.elk.pl oraz w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, pokój 7), jak i bieżącymi, obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi (www.gov.pl).
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Pikniku.
 22. Dostarczając Kartę Zgłoszenia Wystawcy do siedziby ECK, Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji Pikniku oraz w celach marketingowych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Pikniku na zlecenie Organizatora oraz przetwarzające dane osobowe na zlecenie Organizatora Pikniku. Wystawcy przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wystawca zgadza się na fotografowanie oraz publikowanie zdjęć mogących zawierać jego wizerunek oraz wystawiane rękodzieło.

 

Regulamin

karta-zgloszenia-2023