X Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej Konkurs

X Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej Konkurs

Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej

02
Lis
2017
Ełckie Centrum Kultury
od godz. 9:00
Ełckie Centrum Kultury
Ełckie Centrum Kultury,
Wstęp wolny

Karta zgłoszenia – pobierz (DOC, 34 KB)

I. ORGANIZATOR:

Ełckie Centrum Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21
19-300 EŁK
tel. 87 520 00 48
e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl

II. CELE:

 1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
 2. Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród młodzieży przez uczestnictwo w konkursie.
 3. Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu Ojczyzna.
 4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.
 5. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.
 6. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

III. TERMIN i MIEJSCE FESTIWALU

 1. KONKURS – 2 listopada 2017 r. (od godz. 9.00 – godziny konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń)
 2. KONCERT FINAŁOWY – 10 listopada 2017 r., godz. 17.00
 3. Miejsce – Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 EŁK

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści (występuje jedna osoba), zespoły (występuje maksymalnie pięć osób), chóry (powyżej pięciu osób) z miasta Ełku i terenu Powiatu Ełckiego
 2. Uczestnicy festiwalu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:
  • dzieci do lat 6
  • klasy I – III
  • klasy IV – VII
  • gimnazjum
  • szkoły ponadgimnazjalne
  • dorośli powyżej 25 lat
  • W przypadku zespołów (max 5 osób) i chórów, o przydziale do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).
 3. Przedszkole/szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę uczestników w drodze wewnętrznych eliminacji, nie więcej jednak niż 2 wykonawców w każdej kategorii wiekowej (zgodnej z regulaminem).
 4. Każdy z wykonawców przygotowuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
 5. Uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach festiwalu i innych przeglądach organizowanych przez ECK.
 6. Uczestnik na scenie może zaprezentować się tylko raz.
 7. Wykonawca może śpiewać a’cappella, przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub fortepian – akompaniator nie jest oceniany przez jury), może też korzystać z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD.
 8. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustali organizator.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć na adres organizatora do 23.10.2017 r. (poniedziałek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. W przypadku zespołów należy wypisać imiona i nazwiska osób występujących na scenie.

VI. KRYTERIA OCENY:

 1. Walory głosowe.
 2. Dobór repertuaru.
 3. Interpretacja piosenki i dykcja.
 4. Poziom trudności wykonywanego utworu.
 5. Ogólny wyraz artystyczny.

VII. JURY:

 1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora.
 2. Decyzje Jury są ostateczne.

VIII. NAGRODY:

Grand Prix Festiwalu, I, II, III miejsce otrzymują nagrody oraz dyplomy ufundowane przez organizatora.

IX. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

 1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży oraz koszty ubezpieczenia.
 2. Organizator udostępni fortepian, zapewni nagłośnienie, odtwarzacze audio CD.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Regulamin do pobrania (DOC, 212 KB)