Karta zgłoszenia i regulamin Konkursu o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku, 17 czerwca 2018

Karta zgłoszenia i regulamin Konkursu o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku, 17 czerwca 2018

Karta głoszenia i regulamin przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia handlu podczas imprez plenerowych.

17
Maj
2018
-
11
Cze
2018
zapisy
Ełckie Centrum Kultury
zapisy,

Wypełnione  KARTY ZGŁOSZENIA WYSTAWCY przyjmowane będą w wersji papierowej na adres: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk  lub elektronicznej na adres e-mail: justyna.iglicka@eck.elk.pl do dnia 11.06.2018. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.eck.elk.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  (87) 621 52 45; tel. kom. (48) 724 222 422.

Regulamin Konkursu o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku, 17 czerwca 2018

 

 1. Konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku 2018, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem” odbędzie się 17 czerwca 2018r. w Ełku od godz. 13:00 do 16:00.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ełckie Centrum Kultury i Urząd Miasta Ełku. Osobą odpowiedzialną za organizację jest p. Justyna Iglicka– pracownik działu Programowo- Organizacyjnego, tel. 87 621 52 45, e- mail: justyna.iglicka@eck.elk.pl.
 3. Miejscem odbywania się Konkursu jest plac Jana Pawła II w Ełku, przy ul. Kilińskiego 2.
 4. Miejsce do handlowania, wraz z lokalizacją punktu handlowego, wskazuje osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu.
 5. Parkowanie pojazdów w czasie trwania Konkursu możliwe jest tylko poza terenem wydarzenia- Konkursu.
 6. Każdemu wystawcy miejsce do handlowania zostanie przypisane i dokładnie wskazane przez Organizatora w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 7. Organizator zapewnia Wystawcom powierzchnię wystawowo- handlową o wymiarach 3 metry długości i 2 metry szerokości.
 8. Przygotowanie stoiska do sprzedaży jest dopuszczalne w dniu Konkursu w godz. od 10.00 do 13.00.
 9. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać istniejącej przy drogach dojazdowych organizacji ruchu.
 10. Podczas Konkursu dopuszcza się handel artykułami różnymi – zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi, przy czym artykuły spożywcze powinny spełniać wymogi sanitarne.
 11. Handel odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i udostępnionych przez Organizatora.
 12. Nie dopuszcza się handlu towarami, które stanowić mogą zagrożenie dla zdrowia i życia.
 13. Stoiska oraz punkty gastronomiczno-handlowe powinny być wyposażone, indywidualnie przez najmujących, w podręczny sprzęt gaśniczy.
 14. Ełckie Centrum Kultury, od handlujących i wystawców, pobiera:

– opłatę w wysokości 20 zł brutto za 1 stoisko; opłata ta musi zostać wniesiona nie później niż 11.06.2018r., na nr konta bankowego: 55 1020 4724 0000 3902 0047 5210 z dopiskiem Chochla Prezydenta Ełk 2018  i danymi Wystawcy.

 1. Podczas trwania Konkursu, i po jego zakończeniu, wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości pod groźbą kary z art. 145 kodeksu wykroczeń.
 2. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzyga wyłącznie Organizator.
 3. Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie, w charakterze wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszeniowego”, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.eck.elk.pl oraz w Ełckim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, p. 7.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie przyjmowane jest drogą elektroniczną (skan podpisanego zgłoszenia) na adres justyna.iglicka@eck.elk.pl lub w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47) – osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest p. Justyna Iglicka.
 5. O udziale w Konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu na listę uczestników Konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania miejsca na Konkursie jest przekazanie wypełnionego zgłoszenia oraz wpłata
 6. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z listy wystawców.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stoisku zajmowanym przez Wystawcę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia towaru przed, po i w czasie trwania Konkursu.

 

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGLOSZENIA

Regulamin Chochli Prezydenta wystawcy