Przez Różową Szybkę Turniej

Przez Różową Szybkę Turniej

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego "PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ"...

03
Kwi
2017
Ełckim Centrum Kultury
9.00-14.00
Ełckie Centrum Kultury
Ełckim Centrum Kultury,
Wstęp wolny

Karta zgłoszenia – pobierz

Lista laureatów – pobierz

REGULAMIN Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego PRZEZ RÓŻOWĄ SZYBKĘ – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą

I. ORGANIZATOR:

Ełckie Centrum Kultury
Dział Edukacji Kulturalnej Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21
19-300 EŁK
tel. 87 520 00 48
e-mail: sekretariat.szarte@eck.elk.pl

II. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja literatury pięknej.
 2. Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży.
 3. Rozwijanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.
 4. Rozwijanie wyobraźni i fantazji wśród dzieci.
 5. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na sztukę.
 6. Kształtowanie właściwych postaw odbiorców sztuki – rozwijanie umiejętności wspólnego słuchania w grupie.

III.

 1. Konkurs odbędzie się w Ełckim Centrum Kultury w następujących terminach:3 kwietnia 2017 r.
  godz. 9:00 – Turniej Recytatorski
  godz. 14:00 – Turniej Teatru Jednego Aktora8 kwietnia 2017 r.
  godz. 16:00 – Występ Laureatów
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku od 4 do 16 lat i odbędzie się wg kategorii wiekowych: przedszkola, klasy I-III, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja.
 3. Przedszkole/Szkoła zgłasza wytypowanych przez placówkę laureatów w drodze wewnętrznych eliminacji:
  – przedszkole – nie więcej niż 3 osoby,
  – szkoły – do 14 oddziałów – 2 osoby w każdej kategorii,
  – powyżej 14 oddziałów – 3 osoby w każdej kategorii.
 4. Podstawą do wzięcia udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2017 r. (piątek) – decyduje data dostarczenia karty do Szkoły Artystycznej, ul. Armii Krajowej 21, pok. 11. Karty powinny być potwierdzone przez dyrektora placówki delegującej.

IV.

 1. Uczestnik może wziąć udział w jednym z dwóch turniejów:a) Turniej Recytatorski
  – uczestnicy turnieju recytatorskiego występują w czterech kategoriach wiekowych (przedszkola + klasy 0), klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazja);
  – każdy uczestnik przygotowuje 1 utwór (wiersz lub fragment prozy);
  – obowiązuje repertuar publikowany drukiem;
  – uczestnik nie może powtórzyć repertuaru prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach konkursów organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury;
  – czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 3 minut.b) Turniej Teatrów Jednego Aktora
  – uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe;
  – uczestnik nie może powtórzyć występu prezentowanego przez niego w poprzednich edycjach konkursów organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury;
  – każdy uczestnik przygotowuje występ na podstawie dowolnego materiału literackiego; czas występu powinien trwać max. 6 minut;
  – nie dopuszcza się efektów dźwiękowych i muzycznych odtwarzanych z nośników audio; najważniejsze jest słowo i sposób jego przekazania.

V.

 1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów.
 3. Organizator ustala listy laureatów na Koncert finałowy.

VI.

 1. Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:
  – dobór repertuaru do wieku (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika), oryginalność utworu;
  – interpretacja utworu;
  – estetyka słowa;
  – ekspresja.W Turnieju Teatrów Jednego Aktora jury uwzględni ponadto:
  – pomysł reżyserski realizowany przez aktora,
  – zagospodarowanie przestrzeni scenicznej podkreślone odpowiednim gestem oraz słowem, oddziaływujące na wyobraźnię widza-słuchacza
 2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez Jury wszystkich uczestników konkursu.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna.
 4. W przypadku bardzo dużej liczby uczestników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych eliminacji.
 5. Zgłoszenie uczestnika na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.